­MĚSTSKÝ STADION POLNÁ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
­
1. Základní ustanovení

1) Návštěvní řád vydává město Polná jako vlastník fotbalového stadionu v Polné (dále jen ,,areál").
2) Provozovatelem fotbalového stadionu v Polné je na základě nájemní smlouvy Slavoj Polná.
3) Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků areálu.
4) Účelem návštěvního řádu je ze jména zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku.
S) Každý návštěvník je povinen se před vstupem do areálu seznámit s tímto návštěvním řádem a dodržovat podmínky a pravidla chování jím stanovené.
6) Návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce je osoba odlišná od vlastníka nebo provozovatele zařízení.
7) Návštěvní řád bude trvale a viditelně umístěn při vstupu do areálu.

2. Vstup a pobyt v areálu

1) Návštěvníkům je povolen vstup a pobyt v areálu pouze při sportovních a jiných akcích pořádaných Slavojem Polná, a to v provozní době. Pořádá-li akci jiný subjekt než provozovatel nebo se akce koná mimo běžnou pracovní dobu, je povolen vstup do areálu jednu hodinu před zahájením akce. Po ukončení akce jsou návštěvníci povinni neprodleně spořádaně prostor opustit. Návštěvníci mají právo obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci.
2) Na požádání pořadatelské služby a příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem.
3) Každý návštěvník vstupující do areálu souhlas í s tím, aby u něj byla provedena označeným pořadatelem, případně příslušníkem Policie ČR, bezpečnostní kontrola a prohlídka jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly je důvodem k odepření vstupu do areálu.
4) V prostoru stadionu platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.
S) Zakazuje se vstup návštěvníkům, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek Pořadatelé mají právo provést orientační dechovou zkoušku.

3. Povinnosti návštěvníků areálu

1) Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost a zdraví svoje i jiných osob a jejich majetek nebo aby nezpůsobil škodu na za říze ní či majetku umístěném v areálu . Musí respektovat pravidla slušného chování a dobrých mravů a je povinen zdržet se jakýchkoli projevů rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení tohoto ustanovení může být z prostoru stadionu i bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného.
2) Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské služby, Policie ČR, hasičů a členů záchranné služby.
3) Odstavit kola a motorová vozidla lze pouze v prostorách k tomu určených.

4. Zákazy


Návštěvníkům areálu se zakazuje:
a) vnášet pyrotechniku, zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
c) vnášet alkohol, drogy či jiné nebezpečné látky nebo hořlaviny
d) vnášet neskladné či objemné předměty omezující ostatní návštěvníky areálu. Ve sporných případech rozhodne pořadatel
e) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky
f) házet jakékoliv předměty na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
g) ničit zařízení areálu a jeho vybavení
h) pořizovat zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní či jiné akce pro komerční účely bez povolení organizátorů
i) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat prostory areálu
j) zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby
k) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety popřípadě místa k tomu určená (např. mobilní zařízení typu TOi TOi apod.)


5. Pořadatelská služba


1) Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně návštěvního řádu, přísluší správci areálu prostřednictvím pořadatelské služby.

2) Pořadatelé jsou viditelně označení.
3) Dění v prostoru hlediště může být monitorováno pomocí kamerového systému a rovněž může být pořizován videozáznam.
4) Pořadatel je oprávněn stanovit, kdy je kapacita stadionu naplněna a nevpustit dovnitř další zájemce o vstup.


6. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu1) Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním odpovědných či pověřených osob. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků areálu.

2) Úraz či škodu na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
3) Osoby, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, mohou být z areálu vykázány zejména prostřednictvím člena pořadatelské služby.7. Účinnost


O vydání Návštěvního řádu sportovního zařízení rozhodlo vedení města dne 24.9.2018. 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 24. 9. 2018.

­
 
­­­­­­­­ ­ ­ ­

­­­­­© 2003 - 2016 Fotbal Polná, kontakt: slavoj@fotbalpolna.cz, Skype: sk­oca007

­­­­­­­Slavoj TKZ Polná na facebooku
­Powered and created by TELE­3 s.r.o.­­